Error message

 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).

สิทธิมนุษยชนศึกษา

คุณค่าความเป็นมนุษย์คือสิ่งที่ทำให้คนมีค่าเท่ากัน ไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหน มีสีผิวอย่างไร นับถือศาสนาอะไร ไม่ว่าเราจะรวยหรือจน สิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่ทำให้เราไม่ต่างกัน

สิทธิมนุยชนศึกษาสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) เป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลให้ความสำคัญ เราทำงานเพื่อส่งเสริมความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยองค์รวม และปลูกฝังความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และทักษะที่สำคัญในการเคารพและปกป้องสิทธิเหล่านั้น

สำหรับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สิทธิมนุษยชนศึกษามีความสำคัญในการสร้างสริมความตื่นรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (human rights awareness) และเพื่อสร้างเสริมศักยภาพ (Empower) มนุษย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้คนได้เข้าใจว่าอะไรคือสิทธิมนุษยชน แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วนที่จกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา รวมถึงการทำการใดใดเพื่อส่งเสริม ปกป้องสิทธิมนุษยชนในแง่ปัจเจกและกลุ่ม

ในหลายประเทศทั่วโลก สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียม

สิทธิมนุษยชนศึกษาคืออะไร?

สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่นภายใต้กรอบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม เรียนรู้ทักษะใหม่และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน หรือผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้ร่วมกระบวนการได้สร้างความเข้าใจต่อประเด็นทางสังคมโดยใช้มุมมองด้านสิทธิมนุษยชน และเพิ่มพูนทักษะเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องสิทธิของตนเอง และการสื่อสาร เผยแพร่กระบวนการคิดนี้กับผู้อื่น

 • กระบวนการการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลมุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายพื้นฐาน 5 ประการคือ
 • เพื่อตั้งคำถามและระบุต่อต้นเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • เพื่อหลีกเลี่ยง ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • เพื่อยุติการเลือกปฏิบัติ
 • เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม
 • เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจอย่างเป็นประชาธิปไตย

ดังนั้นกระบวนการและกิจกรรมสิทธิมนุยชนศึกษาจึงมักมุ่งเน้น

 • การท้าทาย และเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด คุณค่าและพฤติกรรม
 • เพิ่มพูนศักยภาพเพื่อการคิดวิเคราะห์
 • สร้างเสริมความตระหนักรู้
 • ส่งเสริมการยึดมั่นในคุณค่าและการเรียกร้องสิทธิมนุษยชน
 • การลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยส่งเสริม ปกป้อง และเข้าใจในสิทธิมนุษยชน

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลและสิทธิมนุษยชนศึกษา

สิทธิมนุษยชนศึกษาการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกๆด้านตามที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration ofHuman Rights- UDHR) กติการะหว่างประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มุ่งเน้นความเป็นสากล ความไม่แปลกแยกและความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของสิทธิมนุษยชนทุกข้อ

สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นส่วนสำคัญในงานรณณงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งสาขาของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลในกว่า 50 ประเทศมีการนำเอากระบวนการต่างๆมาใช้ในงานสิทธิมนุษยชนศึกษา เราทำงานกับภาคการศึกษาของรัฐโดยการล็อบบี้รัฐบาลเพื่อหน้นย้ำถึงหลักประกันว่าจะมีการนำเรื่องสิทธิมนุษยชนไปไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน มหาวิทยาลัย การศึกษาของทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน ส่วนการทำงานกับภาคเอกชนนั้น แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษากับเครือข่ายและสถาบันที่หลายหลาย รวมทั้ง นักรณรงค์ นักข่าว สหภาพแรงงาน สตรี กลุ่มชุมชน

นับตั้งแต่เริ่มงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในปี พ.ศ. 2539 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยไม่ได้ย่อท้อในการเพาะหว่านเมล็ดพันธุ์ในการเคารพสิทธิมนุษยชนได้รับการปลูกฝัง เติบโต เราสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่าง เช่น การอบรม (Workshop) การเยี่ยมห้องเรียนทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การฉายภาพยนตร์และสารคดี การจัดสัมมนา วงคุย นิทรรศการภาพโปสเตอร์และรูปถ่าย รวมถึงผลิตสื่อและอุปกรณ์สำหรับสิทธิมนุษยชนศึกษา

ในระดับระหว่างประเทศ ผู้ที่สนับสนุนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลจากทั่วโลกต่างช่วยกันลงมือปฏิบัติงานและผลักดันให้รัฐบาลของพวกเขานำสิทธิมนุษยชนศึกษาเข้าไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศตน หรือให้มีการพัฒนาและให้ความสนใจรวมถึงเพิ่มพูนแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้มากขึ้น

รัฐบาลทุกประเทศต่างมีหน้าที่ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศใน การสอนสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่สิทธิมนุษยชน เป็นเรื่องที่ได้รับการเคารพและรับรู้ความตระหนักเรื่อง สิทธิมนุษยชน

สนับสนุนและมีส่วนร่วมในสิทธิมนุษยชนศึกษา

โปรดติดตามปฎิทินกิจกรรม หรือติดต่อที่ activism@amnesty.or.th เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา