ร่วมงานกับเรา

Amnesty International Thailand (AI Th) is the movement of ordinary people who take action to promote and protect human rights in Thailand and worldwide. We have an exciting opportunity for a talented professional to build and lead a new fundraising programme and make a real contribution to the global human rights movement

Intern – Activism

Close : 31 Oct 2016

Overall purpose of job: To be responsible for the management an activist program of Amnesty International Thailand which supporting the campaign themes. Coordinating and provide training and support to activists. The activism coordinator reports to Head of campaign and coordinator and works closely with policy advocacy coordinator and media and communication coordinator, the activism AI International Team and other staff and volunteers.

Responsibilities

- Responsible for Amnesty Write for Rights by gathering information, contacting activists and hosting event affiliated with Write for Rights; Organising public events;

- Editing, translating, interpreting, and formatting materials such as reports, briefing papers, multimedia, and web content;

- Combining information for human rights education for different levels to use in class;

- Attending meeting, seminars, conferences as requested;

- Providing administrative support such as taking minutes at meetings, preparing for events, and internal meeting, scheduling;

- Carrying out other duties as requested

Qualifications

- An undergraduate student, a bachelor Degree in Human Rights, Political Science, International Relations, Journalism, or Media and Communication

- Bilingual proficiency in Thai is required. Full professional proficiency in English is highly desirable. - Excellent writing skill in Thai and/or English is required.

- Excellent inter-personal and communication skills are highly desirable.

- Ability to work independently under minimal supervision and ability to work well as a team member are required. - Ability to work well on multiple tasks under pressure is required.

- Commitment to Amnesty International’s mission and principles is required.

- Strong interest in human rights, social justice, and public policy is highly desirable.

- Availability to travel out of Bangkok and working outside office hours are required.

- Candidate with ability for producing media work such as Adobe Photoshop, Adobe Illustrator is an extra qualification

Contracts: 3 months or longer

Salary: Unpaid

Application Procedures: An application letter with an updated CV should be sent by 31 October 2016 to recruit@amnesty.or.th.

Intern – Policy & Advocacy Unit (Extension)

Close : 28 Nov 2016

Overall Purpose of Job:

Amnesty International Thailand (AI-TH) is seeking an intern to provide research and administrative work and support to the Policy and Advocacy unit. The position reports directly to the Policy and Advocacy Coordinator. The Policy and Advocacy unit designs and implements AI-TH’s policy and advocacy activities, support the organization’s overall campaign strategies, support other units on human rights and political analysis, and works with governmental and non-governmental partners to attain the organization’s goals on policy and accountability changes.

Responsibilities

 • Providing logistic and administrative support such as taking minutes at meetings, drafting administrative letters, preparing events and internal meetings, scheduling, and making travel arrangements.
 • Editing, translating, interpreting, and formatting materials such as reports, briefing papers, multimedia, and web content.
 • Providing analysis support such as gathering information and documents, and writing paper briefings particularly on the issues of protection of human rights defenders; freedom of expression, peaceful assembly, and association, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment; and refugee rights.
 • Monitoring and following up daily news regarding Thailand human rights and political situation, legislative and parliamentary processes, and other issues of concern as requested;
 • Attending seminars, conferences, and court hearings as requested;
 • Assisting the campaign team as requested, for example, taking public actions, joining public demonstrations, or joining community visits or field human rights education sessions;
 • Carrying out other duties as requested.

Qualifications

 • An undergraduate student in the 3rd or 4th year of study or a bachelor degree in Law, Human Rights, Political Science, International Relations, Journalism, Public Policy and/or Administration, Arts or other related degree in the field of social science is required.
 • Native or bilingual proficiency in Thai is required. Full professional proficiency in English is highly desirable.
 • Excellent writing skills in Thai and/or English are required.
 • Proven research experience and skills, and administrative experience are required.
 • Excellent inter-personal and communication skills are required.
 • Ability to work independently under minimal supervision and ability to work well as a team member are required.
 • Ability to work well on multiple tasks under pressure is required.
 • Commitment to Amnesty International’s mission and principles is required.
 • Strong interest in human rights, social justice, and public policy is highly desirable.
 • Availability to travel out of Bangkok and working outside office hours are required.

Contracts: 3 months or longer.

Salary: Unpaid.

Application Procedures:

An application letter indicating how you meet the key requirements and an updated CV are required by 28 November 2016 and sent to recruit@amnesty.or.th with cc to policy@amnesty.or.th

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายระดมทุน  (FACE TO FACE FUNDRAISING ADMINISTRATOR) 

ปิดรับสมัคร : 28 ตุลาคม 2559

แผนก:                                 งานระดมทุนและสนับสนุนสมาชิก

พื้นที่:                                   กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้าง:                           1 ปี

ระดับงาน:                             ขั้นที่ 8

ค่าตอบแทน:                         เงินเดือน 20,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท [ตามผลการทำงาน]

ผู้ดูแลรับผิดชอบการทำงาน:    ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน

_____________________________________________________________________________________________

คำอธิบาย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คือการรวมตัวกันของกลุ่มคนธรรมดาหลากหลายสาขาอาชีพที่ไม่อาจนิ่งเฉยต่อความอยุติธรรมได้ และลุกขึ้นมาปฏิบัติการรณรงค์ เพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและทั่วโลก  ฝ่ายระดมทุนและสนับสนุนสมาชิก มีหน้าที่หลักในการหาผู้สนับสนุน ซึ่งความร่วมมือจากผู้สนับสนุนในด้านต่างๆเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการระดมเงินทุน สร้างเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และช่วยขับเคลื่อนงานรณรงค์เพื่อนำสังคมไปสู่การเคารพซึ่งกันและกัน สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันได้เป็นผลสำเร็จ และสิทธิมนุษยชนได้รับการเคารพในที่สุด  ตามที่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มีนโยบายในการไม่รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชนใดๆ เงินทุนสนับสนุนโครงการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งหมด จึงพึ่งพาการสนับสนุนจากประชาชนที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นหลัก

เป้าหมายหลักของฝ่ายระดมทุนและสนับสนุนสมาชิก

สร้างสรรค์และรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ ตลอดจนประสิทธิภาพและจริยธรรมในการระดมทุน เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

เป้าหมายที่สำคัญของเรา คือ:

 • สามารถครองใจผู้สนับสนุน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในทุกช่องทางการสื่อสาร
 • ประชาสัมพันธ์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆในงานรณรงค์ของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายและความมั่นคงปลอดภัยของฐานเงินทุน
 • รับผิดชอบงานต่างๆของฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านเงินทุน
 • นำเสนอรายงานโครงการต่างๆด้วยความโปร่งใสและสามารถเข้าถึงได้
 • เปลี่ยนวิธีคิดของสาธารณชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนของตนเอง
 • สามารถระดมทุนเพิ่มงบประมาณประจำปีที่มีอยู่ได้

งานระดมทุนในที่สาธารณะโดยการหาสมาชิกรายใหม่ๆที่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินได้นี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มทรัพยากรด้านเงินทุนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายระดมทุน คือการทำหน้าที่จัดการงานธุรการต่างๆภายในโปรแกรมการระดมทุนกับสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการสรรหาเจ้าหน้าที่ระดมทุน การจัดหาสถานที่และขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ระดมทุน การรายงานผลการทำงานและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดมทุน ตลอดจนดูแลรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

เจ้าหน้าทีธุรการฝ่ายระดมทุน ยังมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทีมระดมทุนและสนับสนุนสมาชิก ในการพัฒนากลยุทธ์ของโครงการ และร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการประชุมหัวหน้าทีมและการประชุมทีมเจ้าหน้าที่ระดมทุนอีกด้วย

_____________________________________________________________________________________________

บทบาทและหน้าที่หลัก

เจ้าหน้าธุรการฝ่ายระดมทุน มีขอบเขตหน้าที่การทำงาน (ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายระดมทุน) ตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

การสรรหาเจ้าหน้าที่ระดมทุน

 • สร้างกลยุทธ์พื้นฐานและดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน
 • รับสมัครและสรรหาเจ้าหน้าที่ระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • สรรหาวิธีการใหม่ๆในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อการรับสมัครงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นตัวแทนในการประกาศรับสมัครงาน
 • โทรศัพท์สัมภาษณ์และคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
 • เก็บข้อมูลผู้สมัครอย่างทั่วถึงและดูรักษาทะเบียนฐานข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • จัดระเบียบบัญชีรายชื่อเพื่อทำการสัมภาษณ์ รวมทั้งจัดการสัมภาษณ์กลุ่ม
 • ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงและประสานการจัดฝึกอบรมให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
 • ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการงานด้านทรัพยากรบุคคล

การจัดหาและขออนุญาตใช้สถานที่

 • จัดหาและอัพเดทรายชื่อสถานที่รวมทั้งแผนงานและกลวิธีในการเข้าใช้พื้นที่ต่างๆ ตลอดจนจัดลำดับรอบการเข้าใช้พื้นที่ ทั้งการจัดบูทในอาคาร และการใช้พื้นที่ภายนอก
 • ทำงานร่วมกับนักกิจกรรม อาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน ในการสำรวจและวิเคราะห์หาพื้นที่ใหม่ๆ ทั้งในศูนย์การค้า และพื้นที่จัดงานอีเว้นท์ต่างๆ
 • ดูแลสถานที่ระดมทุนอย่างทั่วถึงและจัดการฐานข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
 • ติดต่อประสานงานพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานราชการประจำท้องที่และเจ้าของพื้นที่เอกชนต่างๆ เพื่อให้ได้สิทธิและได้รับอนุญาตในการขอเข้าใช้สถานที่เพื่อระดมทุน
 • จัดทำรายงานผลการระดมทุนตามพื้นที่ต่างๆที่หามาได้
 • ทำงานร่วมกันกับผู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดมทุนในแต่ละสัปดาห์

การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ระดมทุนและจัดทำรายงาน

 • บันทึกข้อมูลประจำวันและอัพเดทชั่วโมงการทำงานและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดมทุน
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสานสัมพันธ์ผู้สนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการแบบฟอร์มบริจาคเป็นไปตามขั้นตอนและได้รายงานข้อผิดพลาดกลับไปยังเจ้าหน้าที่ระดมทุนเป็นที่เรียบร้อย
 • รวบรวมรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานผลการทำงานประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ระดมทุน
 • รับผิดชอบดูแลการจ่ายค่าตอบแทนในรอบสัปดาห์
 • รับรองการจ่ายเงินเดือนอย่างถูกต้องตรงเวลา
 • จัดทำรายงานงบประมาณและค่าใช่จ่าย
 • ดูแลจัดการรายชื่อและรายการข้อมูลที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ระดมทุนทราบและจัดส่งอีเมลอัพเดท

การเก็บรักษาและดูแลควบคุมการใช้งานพัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ

 • มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนทั้งหมดจะมีแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการทำงานต่างๆอย่างเพียงพอ
 • มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ระดมทุนทั้งหมดจะมีแบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ในการทำงานต่างๆอย่างเพียงพอ
 • ดูแลจัดการและควบคุมการเบิกจ่ายเอกสารสำหรับผู้บริจาค เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ และพัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับงานระดมทุน
 • จัดหาผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์ต่างๆและจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ผลิตที่มีจริยธรรมและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ดูแลจัดการพื้นที่เก็บรักษาพัสดุอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ระดมทุน และแน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีการลงชื่อเบิกใช้และส่งคืนเป็นที่เรียบร้อย

การช่วยเหลืองานผู้จัดการฝ่ายระดมทุน

 • ให้ความช่วยเหลือในแผนการจัดงานพบปะต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทีมระดมทุน
 • เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การประชุมหัวหน้าทีม และการประชุมทีมเจ้าหน้าที่ระดมทุน
 • เข้าร่วมในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ต่างๆในการระดมทุน

_____________________________________________________________________________________________

เกณฑ์ในการคัดเลือก

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น:

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • ยึดมั่นในคุณค่าหลักของแอมเนสตี้ อินเตอร์ชั่นแนล ประเทศไทย และสนใจในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • บรรลุเป้าหมายในการสรรหาบุคคลากรตามเวลาที่กำหนด
 • มีทักษะในการสื่อสาร สามารถสื่อสารกับผู้คนที่มีลักษณะหลากหลายได้
 • มีความสามารถในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office เช่น Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะทางการเขียนและสื่อสารเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการคำนวณอย่างดีเยี่ยม
 • ยึดมั่นหลักการให้โอกาสในการทำงานอย่างเท่าเทียมกันตลอดจนสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน

คุณสมบัติและทักษะที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ:

 • มีประสบการณ์ในการแยกแยะสถานที่และหาทำเลที่ตั้งที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายในงานระดมทุน
 • มีประสบการณ์ในการสรรหาบุคคลากร
 • จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานการระดมทุนในพื้นที่สาธารณะขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • มีความรู้ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว (CV) มาที่ recruit@amnesty.or.th and facetoface@amnesty.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 2559 

Please note that your application can only be considered if you include all the requested information in your application letter.

---We respect all applications but for resource reasons we will respond only to the shortlisted candidates. ---

--Working to Protect Human Rights Worldwide—

 

ป้ายคำ: 

 • Finance
 • Head of Finance