Error message

 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _filter_pubdlcnt() (line 50 of /home/amnestyo/domains/amnesty.or.th/public_html/old/sites/all/modules/contrib/pubdlcnt/pubdlcnt.module).

บทบาทกรรมการ

หลักการของกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 • ความเป็นกลาง
 • ความเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น (ความไม่เห็นแก่ตัว)
 • ความสุจริตใจ
 • ความเป็นภววิสัย ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการควรดูแลให้การวินิจฉัยของตนตั้งอยู่บนหลักคุณธรรม
 • การตรวจสอบได้
 • ความเปิดใจกว้าง
 • ความซื่อสัตย์
 • ความเป็นผู้นำ

บทบาทของคณะกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้ :

 • ควบคุมทิศทางการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับธรรมนูญและข้อบังคับของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลและธรรมนูญของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
 • กำกับดูแลด้านการเงินเพื่อให้เกิดการบริหารอย่างเหมาะสม
 • คาดการณ์และวางแผนการดำเนินงานในอนาคตของ
 • แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
 • สร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์หลักนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการตัดสินใจระดับประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายระดับนานาชาติ และวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร (ทั้งภายในและภายนอก) มีส่วนร่วมด้วย
 • แต่งตั้งตัวแทนสำหรับกระบวนการการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับนานาชาติ
 • พัฒนาและดัดแปลงกรอบการดำเนินงานสำหรับสมาชิกและโครงสร้างของนักกิจกรรม บนจุดมุ่งหมายเพื่อระดมทรัพยากรและสร้างความเติบโตด้านสมาชิกและอาสาสมัครขององค์กร
 • ดูแลให้คณะทำงานขององค์กรมีความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานต่างๆ ให้กับสมาชิก
 • จัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งรายงานการเงินที่ถูกต้องให้กับสมาชิกและองค์กรภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • แต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร ติดตามดูแลและประเมินผลการทำงานของผู้อำนวยการ และกำหนดขั้นตอนให้ผู้อำนวยการรายงานและสามารถตรวจสอบได้
 • รับผิดชอบในการกำกับดูแลการระดมทุนโดยรวมขององค์กร (กำกับดูแลยุทธศาสตร์การระดมทุนขององค์กรและการนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม)
 • ทำงานร่วมกับสำนักงานเพื่อสร้างแผนการระดมทุนที่ประกอบด้วยชุดของยุทธวิธีที่เหมาะสม
 • ทำงานกับทีมงานระดมทุนในความพยายามของพวกเขาในการระดมทุน
 • มีบทบาทนำในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการระดมทุน
 • ตรวจสอบความพยายามในการระดมทุนเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องทางจริยธรรม ผู้บริจาคเป็นที่ยอมรับอย่างเหมาะสมและความพยายามระดมทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ

บทบาทของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้:

 • ประสานแผนงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาและการเติบโตของคณะกรรมการทั้งในฐานะที่บุคคลและเป็นทีมงานในการรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆ
 • สร้างความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติหน้าที่และกระบวนการทำงานของคณะกรรมการมีการประสานงานและร่วมมือกัน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • สร้างความเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการจะได้รับการสนับสนุน,ได้รับข้อมูลและทรัพยากรที่ต้องการเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้
 • เป็นตัวแทนในการเจรจาระหว่างคณะกรรมการกับผู้อำนวยการ กำหนดหน้าที่การจัดการและให้การสนับสนุนแก่ผู้อำนวยการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่า มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้อำนวยการและสภาระหว่างประเทศ
 • ควบคุมดูแลงบประมาณของคณะกรรมการรวมทั้งดำเนินการอนุมัติงบประมาณในการเดินทาง ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการและคณะกรรมการในการจัดเตรียมกำหนดการและแผนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการ
 • สร้างความเชื่อมั่นต่อการเอื้ออำนวยการประชุมของคณะกรรมการ
 • สร้างความเชื่อมั่นว่า ผลการประชุมคณะกรรมการนั้นถูกนำไปสื่อสารอย่างชัดเจนต่อสมาชิก

บทบาทของรองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมหลัก ดังนี้ : 

 • สนับสนุนและแนะนำแนวทางแก่ประธานกรรมการในการปฏิบัติงาน
 • ติดตามการทำงานและให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ
 • ปฏิบัติงานแทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ประสานหน้าที่ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย, หน้าที่ของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายหรือหน้าที่ของตัวแทนกรรมการ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

บทบาทของเหรัญญิก

เหรัญญิกมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมหลัก ดังนี้ :

 • ช่วยพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมงบประมาณ และทบทวนงบประมาณที่จัดเตรียมโดยสำนักงานให้สอดคล้องกับแผนงานขององค์กร
 • กำกับดูแลด้านการเงินเพื่อให้เกิดการบริหารอย่างเหมาะสม
 • รายงานให้กับกรรมการเกี่ยวกับความผิดปกติทางการเงิน (ถ้ามี) รวมทั้งความกังวล และโอกาส ทางด้านการเงินขององค์กร
 • ให้การแนะนำแนวทางปฏิบัติทางการเงินต่อคณะกรรมการ เช่นการจัดตั้งกองทุนสำรอง
 • การกำกับดูแลเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว
 • ให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้อำนวยการในการจัดลำดับความสำคัญทางการเงินและระบบสารสนเทศด้านการเงิน
 • จัดทำรายงานการเงินให้กับสมาชิกและองค์กรภาคีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 • แนะนำการเลือกผู้สอบบัญชีและทำงานกับผู้สอบบัญชี